Podľa Zákona o č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dobrovoľník/-čka človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

Zákon o dobrovoľníctve definuje aj spodnú hranicu veku dobrovoľníka / dobrovoľníčky na 15 rokov. Podľa "Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (2018)" pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok mladších ako 15 rokov do dobrovoľníckych aktivít hovoríme o výchove a vzdelávaní k dobrovoľníctvu. Preto ich de facto v bežnej komunikácii, ale aj v praxi v rámci dobrovoľníckej činnosti  za dobrovoľníkov a dobrovoľníčky označujeme.