Článok 1

1. Oficiálny názov ocenenia je Srdce na dlani 2021.
2. „Srdce na dlani“ je ocenenie BRONCO, n.o., ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju: 

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj ocenenie skupín, dobrovoľníckych programov či subjektov, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva.

 3. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 • DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
 • DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
 • KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK
 • DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
 • PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
 • PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
 • DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC

 4. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra .

 5. Návrhy na udelenie ceny sa podávajú prostredníctvom elektronického nominačného hárku. Návrh môže zaslať akákoľvek právnická osoba alebo skupina minimálne 3 fyzických osôb. Nominovaní v jednotlivých kategóriách musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

 • dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Trnavského samosprávneho kraja a zároveň organizácia, pre ktorú je dobrovoľnícka aktivita vykonávaná, musí mať sídlo na území Trnavského samosprávneho kraja,
 • dobrovoľník/čka znamená osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku aktivitu vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu alebo honorár, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania, pričom dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáha organizácii minimálne 1 rok, vo výnimočných prípadoch a s dobrým odôvodnením v nominácii, 9 mesiacov,
 • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok znamená, že táto osoba koordinuje dobrovoľníkov/čky minimálne 2 roky, môže ísť aj o platenú pozíciu
 • dobrovoľníckou skupinou je tím dobrovoľníkov/čok pracujúci na rovnakom projekte či pomáhajúci rovnakej cieľovej skupine v rovnakom čase
 • dobrovoľnícky projekt/program znamená, že aktivita sa realizuje minimálne 6 mesiacov a projekt už priniesol reálne výsledky
 • podpora dobrovoľníctva znamená, že firma /spoločnosť /inštitúcia /mesto /samospráva /mestská časť /skupina /fyzická osoba podporuje rozvoj dobrovoľníctva a vytvára pre neho vhodné podmienky v oblasti Trnavského samosprávneho kraja,
 • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii znamená, že dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáha organizácii minimálne 3 roky,

 

 6. Navrhovatelia môžu nominovať len jedného kandidáta (fyzickú osobu) alebo jednu skupinu osôb v rámci jednej kategórie.

 7. K nominácii je potrebné priložiť min. 2 fotografie dokumentujúce dobrovoľnícku činnosť nominovanej osoby/subjektu.

 8. Nebudú akceptované návrhy:

 • § Doručené po termíne
 • § Návrhy, v ktorých pôjde o platenú aktivitu (s výnimkou nominácii v kategórii KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK)

 9. Uzávierka prijímania nominácií je 8. november 2021 o 24:00.

 

Článok 2 

 1. O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia“), tvorená zo zástupcov a zástupkýň organizácií spolupracujúcich na rozvoji a podpore dobrovoľníctva v Trnavskom kraji . Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja vymenovaní členovia. Komisia je uznášaniaschopná len ak je prítomný predseda alebo predsedníčka komisie.  
 1. Komisiu zvoláva zástupkyňa Bronco n.o. . Jej rokovanie riadi predseda/predsedníčka komisie, ktorého/ú vymenuje zástupkyňa Bronco n.o.. 
 1. Komisia prerokúva len tie návrhy, ktoré obsahujú všetky náležitosti nominácie ako sú popísané v tomto štatúte. 
 1. Komisia si môže vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie návrhu. 
 1. Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ocenenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. V prípade, že budú na zasadaní komisie prítomní 4 členovia komisie a dôjde pri hlasovaní k rovnosti hlasov, má hlas predsedu/predsedníčky hodnotu dvoch hlasov.  
 1. Komisia sa môže dohodnúť, že ocenenie v danej kategórii nebude udelené a zároveň si vyhradzuje právo udeliť ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. 
 1. Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá Bronco n.o. a dbá o to, aby návrhy na udelenie ocenenia obsahovali všetky potrebné náležitosti k ich posudzovaniu. 
 1. Komisia z prijatých právoplatných nominácií vyberie a odporučí nominácie na ocenenie na národnej úrovni. 
 1. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci rokovania. Bronco n.o. uchováva a vedie prehľad o udelených oceneniach a podaných návrhoch.

 

Článok 3 

 1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca, názov ocenenia, dátum a dôvod jeho udelenia. 
 1. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií. 
 1. Na získanie ocenenia neexistuje právny nárok. 
 1. Konzultovať nominácie je možné do 5.11.2021 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Článok 4 

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 8.10.2021.

 

Zuzana Šujanová
Koordinátor Srdce na dlani 2021 Trnavský kraj