kategoria

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Škola priateľská k dobrovoľníckej činnosti TN kraja

Gymnázium sa systematicky zameriava na rôzne aktivity a dobrovoľnícke práce ktoré sa dejú v trvaní jedného školského roku ako ročníkové projekty študentov, kde si sami zvolia obsahovú náplň ako aj cieľovú skupinu, ktorej sa budú venovať. V jednotlivých projektoch pracovali študenti v 6-8 početných skupinách. Kolektív pracovníkov gymnázia (vedenie) sa snaží vytvoriť všetky podmienky pre dobrovoľnícke aktivity a rozvoj činnosti študentov tak, aby iniciatíva a záujem boli ich vlastným nápadom a oni mohli tieto nápady realizovať. Študenti prichádzali s iniciatívou že chcú svoju takmer ročnú prácu venovať iným, vytváraním aktivít vo svojom voľnom čase a vedenie ich podporovalo a motivovalo v činnosti, snaží sa, aby dochádzalo k vzájomnému učeniu sa - jedna skupina od druhej a aby túto neprenosnú skúsenosť mohli vo svojom najbližšom období zužitkovať. Ich vlastné nápady sú odkazom na ich vlastný záujem o tému, s ktorou vstupujú do ročnej práce a je to taktiež silný determinant úspešného dokončenia ich ročnej práce, čo sa prejavilo pri jednotlivých projektoch. Študenti sú vedení k tomu, aby vnímali ľudí bez predsudkov, aby vnímali rozmanitosť v životných príbehoch ľudí okolo seba. Ide o vedenie k tolerancii a rešpektu. 

Významom je aktívna práca vedenia školy, pedagógov a samozrejme študentov pri realizácii svojich projektov, zvyšovanie ich odbornej spôsobilosti, enviromentálna výchova, zvyšovanie sociálneho cítenia a pod. Študenti sa venovali téme duševného zdravia teoreticky ale aj prakticky, kedy práve skupinovými aktivitami tieto informácie prenášali do tried mladších žiakov.

Uvádzame príklady čomu sa venovali v roku 2022/23:

1. projekt zameraný na podporu psychickej reziliencie rovesníkov ako aj dostupnosti informácií o pomoci v oblasti duševného zdravia v školskom prostredí. Študenti sa okrem organizácie besied na danú tému ( napr. diskusia so štátnou tajomníčkou) zamerali na šírenie informácií prispievajúcich k destigmatizácii duševných ťažkostí v školskom prostredí a možností dostupnosti psychologickej pomoci. Zároveň vytvorili aktivitu pre spoznávanie sa v triednom kolektíve 

2.projekt kde sa študenti zamerali na prácu s deťmi z detského domova v Klobušiach, kam chodili v pravidelných intervaloch. V prípade pandemických opatrení prechádzali do online prostredia, kde rovnako prinášali aktivity pre deti, ktoré sa nielen spoznávali medzi sebou ale vznikali aj kamarátske vzťahy medzi našimi študentmi a deťmi z detského domova. 

3. enviroprojekt, ktorý študenti zamerali nielen na zber odpadkov ale aj na šírenie informácií o odpadovom hospodárstve a jeho dopade na bezprostredné okolie 

4. V čase vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine zorganizovali študenti opakované potravinové zbierky pre prichádzajúcich ukrajinských odídencov aj v spolupráci s okresným logistickým centrom pomoci. 

5. v aktuálnom školskom roku sa ako najvýraznejší program v oblasti dobrovoľníctva javí je projekt študentiek v spolupráci s klientami CSS AVE Dubnica nad Váhom - vytváranie pravidelného kontaktu s ponúkanými aktivitami. V projekte ide o vzájomné učenie sa, tak pre skupinu našich študentov ako aj klientov zariadenia.)