srdiecko2.png

 

Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatenáuvedomelá činnosť, ktorú dobrovoľník / dobrovoľníčka vykonáva slobodne, a svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti a energiu venuje v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, s výnimkou aktivít uskutočňovaných v rámci svojej domácnosti, rodiny a blízkych, alebo plnenia si svojich pracovných či študijných povinností.

Dobrovoľníctvo sa realizuje v rôznych oblastiach života spoločnosti

  • v sociálnej a zdravotnej oblasti
  • v oblasti výchovy a vzdelávania
  • ochrany životného prostredia
  • v oblasti kultúry a umenia
  • rozvoja komunít a občianskej spoločnosti
  • v oblasti ochrany ľudských práv, demokracie a slobody
  • a i.

 

Kto je to dobrovoľník / dobrovoľníčka

Podľa Zákona o č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dobrovoľník/-čka človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

Zákon o dobrovoľníctve definuje aj spodnú hranicu veku dobrovoľníka / dobrovoľníčky na 15 rokov. Podľa "Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (2018)" pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok mladších ako 15 rokov do dobrovoľníckych aktivít hovoríme o výchove a vzdelávaní k dobrovoľníctvu. Preto ich de facto v bežnej komunikácii, ale aj v praxi v rámci dobrovoľníckej činnosti  za dobrovoľníkov a dobrovoľníčky označujeme.

 

Akých dobrovoľníckych činností sa ocenenie Srdce na dlani týka

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa angažujú a pomáhajú ľuďom s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia alebo ochorenia, ľuďom ťažko chorým alebo nevyliečteľne chorým, ako aj ich rodinám pri prekonávaní najrôznejších dôsledkov súvisiach s ich zdravotnou a následne celkovou životnou situáciou.

Pomáhajú ohrozeným sociálnym skupinám detí a mládeže, dospelým a seniorom, a v rámci týchto skupín  jednotlivcom, skupinám alebo komunitám, ktoré pri prekonávaní prekážok plynúcich z ich z sociálneho, zdravotného alebo ekonomického znevýhodnenia potrebujú pomoc. Môže ísť o nezamestnaných, ľuďí vo/po výkone trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislých, ľuďí ohrozovaným násilím, ako aj o utečencov, cudzincov, etnické skupiny a minority a pod.

Angažujú sa aj v  rámci širokého spetra výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj alebo premenu osobnosti, sprostredkovanie postojov, hodnôt, a súčasne aj získanie alebo rozvoj a prehĺbenie konkrétnych schopností a zručností v určitej oblasti (ako napr. umelecký prejav, jazykové kompetencie, šport a pod.). Dobrovoľníci a dobrovoľníčky tieto aktivity realizujú predovšetkým v zmysle neformálneho vzdelávania v rámci aktivít občianskych združení a organizácií a v rámci nich môžu pracovať s rôznymi vekovými skupinami od detí, mladých ľudí a dospelých, až po seniorov.

Svoje aktivity smerujú aj do oblasti rozvoja, starostlivosti o životné prostredie, pri odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, ochrane a záchrane života tak človeka ako aj zvierat a prírody ako celku.

Participujú pri starostlivosti a snahách o zachovanie a vytváranie kultúrneho dedičstva.umení a kultúre budujú a podporujú rozvoj nových umeleckých foriem a smerov alebo rôznorodých umeleckých činností a tradícií. Pomáhajú a aktivizujú sa pri organizovaní kultúrnych, vzdelávacích, charitatívnych a osvetových podujatí v tomto duchu. Zapájajú sa aj v rámci športových a telovýchovných podujatí pre rozvoj tejto oblasti života spoločnosti.

Pomáhajú pri uskutočňovaní rozvojových programovprojektov doma aj v zahraničí, prípadne medzinárodných alebo nadnárodných organizácií. Ide najmä o humanitárnu a rozvojovú pomoc, záchranu života a zdravia, civilnú ochranu, ochranu, a zachovanie a ochranu základných piliérov demokracie, ktorými sú ľudské práva a slobody.