kategoria

Monika Tódová

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Monika Tódová je vysokoškolsky vzdelaná a je jej blízka komunikácia a kontakt s ľuďmi, predovšetkým s deťmi a mládežou. Je empatická a vie ich pochopiť, čo sa odzrkadľuje v spolupráci na projekte nášho zariadenia Facilitas "Umelecké terapie v praxi", ktorý je realizovaný s finančnou podporou Nadácie pre deti Slovenska.

Jej dobrovoľnícka činnosť je neoceniteľná pri práci s deťmi priamo v školských zariadeniach. Preventívne aktivity, ktorými sprevádza deti v ich prirodzenom prostredí školy, sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Jej spoločenskosť, spontánnosť a pozitívny prístup sú dôležité pri práci s deťmi a mládežou. A práve svojou činnosťou a svojimi silnými pozitívnymi vlastnosťami sa podieľa na úspešnom priebehu tohto projektu, ktorého zámerom je prevencia šikany, vyčleňovania detí na základe odlišností, rôznosti a pozície sily.  Jej dobrovoľnícku pomoc, ochotu a aktivitu sme ocenili na projekte "Otvorme dvere, otvorme myseľ", ktorý je realizovaný v spolupráci s Výmenníkom Važecká. Je nápomocná pri realizovaní workshopov pre deti, mládež a dospelých, kde vytvára priestor na posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problémov, podporu zdravej sebaúcty, ktorá je tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich a dospelých.