kategoria

Speleologický klub Slovenský raj

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Speleologický klub Slovenský raj, ktorého poslaním je poznávať, objavovať, evidovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, patrí k najúspešnejším na Slovensku. Venuje sa jaskyniarstvu ako koníčku vo voľnom čase a cez dovolenku v zložitých podmienkach krasového podzemia, na čo musia byť jaskyniari špeciálne vycvičení. Objavenie jaskyne je jediná odmena jaskyniara.

Od roku 1969 už 50 rokov úspešne organizačne a odborne riadi činnosť klubu predseda Ing. Ján Tuli. Za 55 rokov sa na práci klubu zúčastnilo 145 členov, ktorí odpracovali 12 750 dní. Priemerne ročne odpracujú vyše 230 dní. V r. 1973 bolo v Slovenskom raji evidovaných 45 jaskýň a priepastí, v roku 2019 registrujeme 682 jaskýň a priepastí s dĺžkou vyše 33 km. Najvýznamnejšie objavy dlhšie ako 100 m: Stratenská jaskyňa 19 752 m, Psie diery 2 500 m, Jaskyňa Duča 1 112 m, Okienková jaskyňa 438 m, Koniarova jaskyňa 124 m, Medvedia jaskyňa 103 m, Jaskyňa Duča 1 248  m.

V národnom parku Slovenský raj členovia vykonali inventarizačný geologický, geomorfologický a speleologický prieskum 12 prírodných rezervácií. Boli spoluautormi nominačného projektu pre Ministerstvo životného prostredia SR na zápis Rokliny Slovenského raja a Dobšinskej ľadovej jaskyne do zoznamu svetového prírodného dedičstva a projektu Doliny mezozoika Západných Karpát. Medzi priority patrí aj ochrana krasových javov. Dôležitou bola tiež publikačná činnosť. Vyvrcholením bola monografia o 14-ročnom  výskume a prieskume Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Prispeli odbornými poznatkami do zborníkov a periodík, podieľali sa na zostavení monografie národného parku a turistického sprievodcu Slovenský raj. Výsledky 40-ročného prieskumu a výskumu Slovenského raja, podané dvoma členmi klubu, sú predstavené v súbornom diele – Kras Slovenského raja. Členovia klubu sa zúčastnili mnohých svetových kongresov, konferencií, seminárov, na ktorých svojimi príspevkami propagovali slovenské jaskyniarstvo v Slovenskom raji. Predseda klubu napísal vyše 150 odborných a populárnych príspevkov do rôznych periodík a RNDr. L. Novotný vyše 100 príspevkov o speleologických výsledkoch klubu. Za nimi je 55-ročné jaskyniarske dobrodružstvo ľudských osudov, dobrodružstvo pri prieskume, objavovaní, dokumentovaní a ochrane jaskýň v Slovenskom raji.