kategoria

Kvetka Nevériová

Dlhodobé dobrovoľníctvo

Kvetka pravidelne dvakrát do týždňa vykonáva canisterapiu s prijímateľmi sociálnych služieb na dobrovoľnej báze. Nakoľko každý klient je jedinečný, ku každému pristupuje individuálne v súlade s jeho diagnózou a momentálnou psychickou pohodou. Pracuje s vybranou skupinou klientov so snahou dosiahnuť konkrétne ciele podľa individuálneho stavu a potrieb klienta (skupiny sú rozdelené na klientov s autizmom, imobilných klientov, klientov s Downovym syndrómom, klientov so schizofréniou, klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím.) Aktivita prebieha v podobe návštev klientov, pričom sa pes venuje viacerým, rôznym osobám. Aktivity sú motivačným, výchovným, odpočinkovým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života klienta. Kvetka vykonáva konkrétne aktivity zamerané na pôsobenie emocionality klientov, na rozvoj rozumových a pohybových schopností.